Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w związku z podjęciem kontaktu za pomocą poczty elektronicznej

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest MST Invest Michał Stegliński z siedzibą w 86-070 Czarże, ul. Chełmińska 78.
W sprawie przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: sklep@sznureczkowo.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

 1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
 2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami,
 3. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
 4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością gospodarczą.

Okres przechowywania danych

Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa w ust. pkt 3 powyżej, odpowiednio dla każdego celu z osobna, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić kontynuowanie korespondencji.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m. in. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania,

 1. podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 2. w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.Klauzula informacyjna dot. faktury - Klient/kontrahent

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest MST Invest Michał Stegliński z siedzibą w 86-070 Czarże, ul. Chełmińska 78.
W sprawie przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: sklep@sznureczkowo.pl

Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich lub innych usług działającym na rzecz Administratora.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe nie będą/będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.

Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.